nästa projekt

föregående projekt

Gustavas Plats

Utredning för detaljplan

På den före detta busstationen i Älvängen planeras det för nya bostäder. I samarbete med SERNEKE och Ale kommun har vi tagit fram ett förslag för 120 nya lägenheter, yta för lokaler samt ett parkeringshus. Förslaget ligger till grund för framtagandet av ny detaljplan för platsen. Det nya bostadskvarteret är utformat som ett slutet kvarter mot gatan, vilket ger Älvängen ett inslag av stadsmässig karaktär. För att möta ortens skala hålls höjden huvudsakligen till fyra våningar. Täta entréer ger förutsättningar för liv på gatan. Bottenvåningen mot Göteborgsvägen är uppglasad och ger plats åt lokaler, främst i kvarterets hörnlägen. Den skyddade sydvästvända gården ger de boende utrymme för rekreation och umgänge. En högre byggnad om 12 våningar avslutar kvarteret i sydöst. Den sammanhängande kvarterskroppen har ett uppbrutet och varierat uttryck genom en vertikalt indelad fasad och volym, genom en varierad mix av bland annat fasadmaterial och kulör.

År: 2016
Uppdragsgivare: SERNEKE
Omfattning: 9250m²
Ort: Älvängen

Kontaktpersoner


info@fredblad.se